7
Kwi
Aktualności

Zmiana wytycznych określających standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie + FAQ

Informujemy, że 30 marca 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadziła zmiany w Wytycznych określających standardy świadczenia usług realizowanych zdalnie. Szczegółowe informacje na temat wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo pod linkiem: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia​. FAQ do Wytycznych dotyczących standardów świadczenia usług rozwojowych metodami zdalnego dostępu oraz monitoringu takich usług https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/faq-do-aktualnosci-bur-zwiazanych-z-pandemia

30
Mar
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 24-27.03.2020 r.

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach rundy naboru 24-27.03.2020 r. Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 24-27.03.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na […]

25
Mar
Aktualności

Wytyczne określające standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie

Prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi i opublikowanymi przez PARP we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Wytycznymi określającymi standardy świadczenia usług rozwojowych realizowanych zdalnie. Dokument ten określa warunki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zachowania jakości usług świadczonych zdalnie, które publikowane będą w BUR. Pozwala on na niezwłoczne wdrożenie proponowanych rozwiązań, a także zapewnia […]

24
Mar
Aktualności

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF od 31.03.2020 r.

Informujemy, że od 31 marca 2020 r. fiszki wniosków składanych w ramach naborów ogłaszanych przez Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych mogą być podpisane tylko za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.   Od tego dnia fiszki wniosków PSF podpisane za pomocą podpisu elektronicznego Centrum Certyfikacji SEKAP nie będą uwzględniane przy […]

12
Mar
Aktualności

Wytyczne WUP w związku z decyzją rządu o zamknięciu placówek edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się z poniższym stanowiskiem IP RPO WSL – WUP Katowice dot. czasowej zmiany zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. „IP RPO WSL – WUP Katowice zaleca czasową zmianę zasad postępowania Operatorów PSF w przypadku zmiany harmonogramów usług rozwojowych. Powyższe zalecenie związane jest z decyzją rządu o zamknięciu placówek oświatowych […]

12
Mar
Aktualności

Ograniczenia w pracy POP we wszystkich lokalizacjach

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w postaci koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne pracowników i klientów od 12 marca br. do odwołania wstrzymana zostaje obsługa bezpośrednia klientów we wszystkich Punktach Obsługi Przedsiębiorcy w Bielsku-Białej, w Częstochowie, w Sosnowcu i w Rybniku. Jednocześnie zachęcamy Przedsiębiorców, aby wszelkie sprawy dotyczące naborów, składania dokumentów rekrutacyjnych i rozliczeniowych załatwiać […]

11
Mar
Aktualności

Zmiany w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF

Informujemy, że na stronie internetowej IP RPO WUP opublikowany został komunikat dotyczący zmian w zakresie podpisywania fiszek wniosków PSF. Komunikat dostępny jest pod adresem: https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/zmiany_w_zakresie_podpisywania_fiszek_wnioskow_psf_20200310

5
Mar
Aktualności

Od 3.03.2020 r. w PSF startują nabory dedykowane samozatrudnionym

Informujemy, że od 3 marca 2020 roku w ramach PSF rozpoczną się nabory dedykowane wyłącznie osobom samozatrudnionym. Pod pojęciem „osoby samozatrudnionej” należy rozumieć osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającą żadnych pracowników. Inne formy prawne przedsiębiorstw, tj. spółka cywilna i spółki regulowane przez prawo handlowe, które nie zatrudniają pracowników, nie mogą ubiegać się o ww. […]

27
Lut
Aktualności

Lista fiszek wniosków przyjętych w ramach dostępnej alokacji w rundzie naboru 25-28.02.2020 r.

Zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu naboru do projektu publikujemy listę fiszek wniosków, które mieszczą się w alokacji w rundzie naboru 25-28.02.2020 r. Lista została sporządzona zgodnie z kolejnością wpływu fiszek. Kolejność złożenia fiszek jest ustalana na podstawie daty i godziny wskazanej w UPP. W przypadku kiedy data i godzina wskazane w części UPP „Dane poświadczenia/Data […]

25
Lut
Aktualności

Zakończenie naboru fiszek wniosków

Informujemy, że zakończył się nabór fiszek wniosków w ramach rundy naboru 25-28.02.2020 r. Wartość przyjętych fiszek wniosków przekracza o 10% alokację przewidzianą na nabór. Lista fiszek wniosków mieszczących się w alokacji zostanie opublikowana w odrębnej wiadomości. Prosimy o zaprzestanie składania fiszek wniosków przez SEKAP.