Nabór do PSF – najczęstsze błędy podczas rekrutacji

W związku z powtarzającymi się błędami popełnianymi przez Przedsiębiorców podczas aplikowania o dofinansowanie na usługi rozwojowe przypominamy:

  • fiszka wniosku jest wysłana elektronicznie nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru, tj. od godziny 8.00,

WAŻNE!
Fiszka jest podpisywana elektronicznie przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z KRS/CEIDG. nie wcześniej niż w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru. Fiszki podpisane wcześniej nie są uwzględniane przy ustalaniu kolejności zgłoszeń.

  • po elektronicznym złożeniu fiszki Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej do Operatora w terminie dwóch dni roboczych od dnia elektronicznego złożenia fiszki.

Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

WAŻNE!
W przypadku niedostarczenia papierowej wersji dokumentów zgłoszeniowych do Operatora w przeciągu 2 dni roboczych od daty elektronicznego złożenia fiszki, która została złożona przed wyczerpaniem alokacji, Operator pozostawia dokumenty zgłoszeniowe bez rozpatrzenia.