Aplikuj

Harmonogram naboru PSF na rok 2021

Od 12 lutego 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczyna nabór w trybie ciągłym, do wyczerpania alokacji w projekcie. W dniu rozpoczęcia naboru ciągłego u Operatora, fiszka wniosku może zostać wysłana przez Przedsiębiorcę nie wcześniej niż o godzinie 8.00, natomiast w kolejnych dniach fiszka może zostać wysłana w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie.

Fiszkę wniosku należy podpisać i przesłać za pomocą platformy SEKAP, zgodnie z Instrukcją składania fiszki wniosku. W ramach naboru ciągłego nie jest publikowana lista fiszek.

Dokumenty zgłoszeniowe w wersji papierowej do naboru otwartego od 12.02.2021 r. muszą zostać dostarczone do Operatora (Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.), na adres 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8 lub 6A, w terminie dwóch dni od złożenia fiszki w systemie SEKAP (liczy się data dostarczenia do siedziby ARR).Wytyczne WUP dot. zasad prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w woj. śląskim


UWAGA!!!

Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” w dniu 31.03.2021 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 28 lutego 2021 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy obowiązuje od 16.11.2020, wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową  obowiązuje od 16.11.2020, wraz z następującym obligatoryjnym załącznikiem:

  • Załącznik nr 1: Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS/KRUS i US (Regulamin naboru par. 2 ust. 9 pkt 15 ).