Aplikuj

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu obowiązuje od 19.12.2017 r.,
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

  • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
   lub
   Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis, którego wzór stanowi załącznik 1 do Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorcy,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do Regulamin naboru do projektu (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis)
   lub
   formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do Regulamin naboru do projektu (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
  • kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
  • wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych (KRS lub wpis do CEIDG),
  • pełnomocnictwo do reprezentowania przedsiębiorcy (jeśli dotyczy), którego wzór stanowi załącznik nr 6 do Regulamin naboru do projektu.

   

 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu naboru do projektu obowiązuje od 19.12.2017 r.,
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:
  Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika,
  Załącznik nr 3: karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.
Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli Informacja dotycząca usługi rozwojowej, znajdującej się w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika, stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu naboru do projektu.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

 1. osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy,
 2. za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.
  Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

 1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
 2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.
  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8,
 3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
  43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309),
 4. WYG Consulting sp. z o.o.
  Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)
  44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95.