Aplikuj

Harmonogram naboru PSF na rok 2020


Od 11 sierpnia 2020 r.
Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. rozpoczyna nabór w trybie ciągłym, do wyczerpania alokacji w projekcie. W dniu rozpoczęcia naboru ciągłego u Operatora, fiszka wniosku może zostać wysłana przez Przedsiębiorcę nie wcześniej niż o godzinie 8.00, natomiast w kolejnych dniach fiszka może zostać wysłana w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie.

Fiszkę wniosku należy podpisać i przesłać za pomocą platformy SEKAP, zgodnie z Instrukcją składania fiszki wniosku. W ramach naboru ciągłego nie jest publikowana lista fiszek.

Przedsiębiorca po elektronicznym złożeniu fiszki wniosku zobowiązany jest do przekazania dokumentów zgłoszeniowych w formie papierowej w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia fiszki, wraz z UPP oraz fiszką wniosku, w celu ułatwienia rejestracji zgłoszeń. Termin liczy się od dnia następującego po dniu złożenia fiszki wniosku.

UWAGA!!!
Dokumenty rekrutacyjne muszą być dostarczone do Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., na adres 42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8.

Wytyczne WUP dot. zasad prowadzenia naboru w trybie ciągłym w ramach PSF w woj. śląskim


UWAGA!!

Operator informuje, że w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” w dniu 31.03.2021 r., ostateczny termin zakończenia usług rozwojowych w projekcie powinien przypadać na dzień 31 stycznia 2021 r., aby była możliwość ich późniejszego rozliczenia.

Jeśli planujecie Państwo usługi rozpoczynające się w III kwartale 2020 r., trwające poza podany powyżej termin, od 1 września 2020 r. będzie istniała możliwość składania wniosków do projektu „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” (Operator: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. – ARR) lub „KOMPETENTNY ŚLĄSK – usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników” (Operator: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości – BCP).

Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorcy obowiązuje od 16.11.2020, wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

Zał. 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową  obowiązuje od 16.11.2020, wraz z następującym obligatoryjnym załącznikiem:

  • Załącznik nr 1: Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia przed zawarciem umowy zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS/KRUS i US (Regulamin naboru par. 2 ust. 9 pkt 15 ).