Aplikuj

UWAGA!!! Kwartalny harmonogram naborów w ramach PSF w województwie śląskim na I i II kwartał 2019 roku

Informujemy, że w ostatnim dniu 2-tygodniowego naboru Punkty Obsługi Przedsiębiorcy u wszystkich Partnerów są czynne do godz. 17.00.

W dniach bez naboru Punkty Obsługi Przedsiębiorcy w poszczególnych lokalizacjach będą czynne w godzinach wskazanych w zakładce Punkty Obsługi Przedsiębiorcy

Jednocześnie informujemy, że Operator GAPR (Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju) prowadzi nabór w trybie ciągłym (poza Harmonogramem).


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty (Uwaga! Dokumenty obowiązują do 18 marca 2019 r.):

 1. Zał. 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy (obowiązujący od 26.11.2018 r.),
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

  • zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
   lub
   Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis)
   lub
   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis (w przypadku ubiegania się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie),
  • kopia umowy spółki cywilnej (jeśli dotyczy),
  • wydruk lub kserokopie dokumentów rejestrowych (KRS lub wpis do CEIDG),
  • pełnomocnictwo przedsiębiorcy z podpisem notarialnie poświadczonym (wzór obowiązujący) (jeśli dotyczy),
  • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec ZUS/KRUS, z obowiązkowym podaniem nr NIP (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • zaświadczenie o braku zaległości w należnościach wobec US, z obowiązkowym podaniem nr NIP (dopuszczalna kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
  • oświadczenie o braku równoległego aplikowania do innych operatorów PSF w województwie śląskim (obowiązujące od 26.11.2018 r.).
 2. Formularz dot. osoby kierowanej na usługę rozwojową (obowiązujący od 12.11.2018 r.), wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:
  Załącznik nr 1: Zaświadczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy) potwierdzone za zgodność z oryginałem,
  Załącznik nr 2: karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych,

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.
Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli Informacja dotycząca usługi rozwojowej, znajdującej się w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika, stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu naboru do projektu.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Za dzień skutecznego doręczenia dokumentów zgłoszeniowych do Operatora uznaje się:

1) w przypadku doręczenia osobistego – datę przyjęcia dokumentów zgłoszeniowych potwierdzoną pisemnie przez pracownika Operatora;
2) w przypadku doręczenia za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. decyduje data nadania wynikająca ze stempla pocztowego;
3) w przypadku doręczenia za pośrednictwem innego operatora pocztowego oraz kurierem decyduje data wpływu wniosku do Operatora.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

 1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
 2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.
  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8,
 3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
  43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309),
 4. WYG Consulting sp. z o.o.
  Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)
  44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95.


UWAGA! 

Informujemy, że w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.  wprowadzona została dedykowana rekrutacja jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

 • w wieku 50 lat i więcej,
 • o niskich kwalifikacjach.

Wprowadzenie dedykowanej rekrutacji dla ww. osób jest zgodne z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. „Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”.


UWAGA! 

W związku w obowiązującą od 7.05.2018 r. uchwałą Komitetu Sterującego Podmiotowego Systemu Wsparcia (treść uchwały tutaj https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/uchwaly_ks_psf) informujemy, że w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, weryfikację spełnienia warunku możliwości uczestnictwa przedsiębiorcy w projekcie dokonujemy na podstawie przedstawionej deklaracji PIT za ubiegły rok oraz oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do uchwały.


Przedsiębiorcy ubiegający się o udział w Projekcie powinni złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorcy obowiązywał do 31.08.2018 r.,
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:

   

 2. Formularz zgłoszeniowy uczestnika obowiązywał do 31.08.2018 r.,
  wraz z następującymi obligatoryjnymi załącznikami:
  Załącznik nr 1: Oświadczenie uczestnika,
  Załącznik nr 3: karta usługi, w której będzie brał udział zgłaszany uczestnik, wygenerowana z Bazy Usług Rozwojowych.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, wypełnione komputerowo (zalecane) lub czytelnymi drukowanymi literami.
Nie można modyfikować i usuwać elementów formularzy. Jedynym wyjątkiem jest konieczność powielenia tabeli Informacja dotycząca usługi rozwojowej, znajdującej się w Formularzu zgłoszeniowym uczestnika, stanowiącym załącznik nr 2 Regulaminu naboru do projektu.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól i uzupełnienie własnoręcznych, czytelnych podpisów pod oświadczeniami znajdującymi się w poszczególnych formularzach.

Dokumenty przyjmowane będą następujący sposób:

 1. osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w jednym z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, w terminach i godzinach pracy Punktów Obsługi Przedsiębiorcy,
 2. za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich na adres jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy.
  Za termin złożenia formularzy rekrutacyjnych wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera, osobiście lub pełnomocnika uznaje się datę wpływu dokumentów do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy.

Dokumenty rekrutacyjne powinny być dostarczone do jednego z Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, prowadzonych przez Operatorów:

 1. Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  42-202 Częstochowa, aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 6A,
 2. Agencję Rozwoju Lokalnego S.A.
  Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, 41-208 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8,
 3. Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
  43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367 (II piętro, pok. 309),
 4. WYG Consulting sp. z o.o.
  Park Biznesu Ballyvesey (budynek BH2, lokal 210)
  44-207 Rybnik, ul. Podmiejska 95.