O projekcie

Z przyjemnością informujemy, że 1 kwietnia 2017 r. rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” (projekt będzie trwał do 30.04.2022 r.). Łączna wartość projektu wynosi 65.684.000 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 54.309.914,53 zł.

Projekt został wybrany do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w konkursie dla Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa, którego przedmiotem był wybór Operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF), wdrażanego w województwie śląskim ramach RPO WSL 2014-2020.

Projekt jest realizowany w formule partnerskiej przez 4 instytucje:

 

W związku z realizacją projektu pn. „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: daneosobowe@slaskie.pl;
 • przesłanką umożliwiającą legalne przetwarzanie danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO);
 • dane osobowe będą przetwarzane w imieniu IZ RPO do dnia następującego po upływie 10 lat podatkowych od dnia przyznania pomocy publicznej, tj. od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. W przypadku odrzucenia dokumentów rekrutacyjnych, okres ich przechowywana wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym IZ może przedłużyć ten termin na dalszy czas oznaczony;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi projektu, w szczególności:
  1. udzielenia wsparcia;
  2. potwierdzenia kwalifikowalności wydatków;
  3. monitoringu;
  4. ewaluacji;
  5. badań i analiz;
  6. kontroli;
  7. audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje;
  8. sprawozdawczości;
  9. rozliczenia projektu;
  10. odzyskiwania wypłaconych operatorowi środków dofinansowania;
  11. zachowania trwałości projektu;
  12. archiwizacji;
   Dane osobowe będą przetwarzane przez:
 • Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. z siedzibą przy Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8, 42-202 Częstochowa, kontakt do Inspektora Danych Osobowych – e-mail: daneosobowe@arr.czestochowa.pl;
 • Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą przy ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, kontakt do Inspektora Danych Osobowych – e-mail: owp@wizja.net,
 • Agencję Rozwoju Lokalnego S.A. z siedzibą przy ul. Teatralna 9, 41-208 Sosnowiec, kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Joanna Pieszczek, e-mail: j.pieszczek@arl.org.pl,
 • Databout Consulting sp. z o.o. (dawniej: WYG Consulting sp. z o.o. z Warszawy) z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02-366 Warszawa, e-mail: kontakt@wygconsulting.pl;
 • Instytucję Zarządzającą RPO WSL;
 • Instytucję Pośredniczącą – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30; kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@wup-katowice.pl;
 • instytucje kontrolne upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
 • Instytucje dokonujące ewaluacji Programu, upoważnione do przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych;
 • o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom Uczestnik projektu zostanie poinformowany w drodze pisemnej.